Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené. Toto nariadenie nahradilo európsku smernicu o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z roku 1995 a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.  Dňa 30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR.  Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou.

Sme správcom vašich osobných údajov
ANJA AGROTECHNIK, S.R.O.
Hlavná Paderovce 103/101
919 30 Jaslovské Bohunice

Prevádzkujeme webové stránky https://www.anjaagrotechnik.sk a voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu. To znamená, že určujeme, ako sa budú osobné údaje spracúvať, za akým účelom a v priebehu akého dlhého času. V prípade potreby vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Spôsob kontaktu
Ak sa chcete na nás v priebehu spracovania údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@anjaagrotechnik.sk

Vyhlásenie
Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva, predovšetkým zákon o ochrane osobných údajov a GDPR. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracúvania osobných údajov. Umožníme vám uplatňovanie a napĺňanie vašich práv a budeme vás v tom podporovať podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám slobodne zverili. Ide predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na našej webstránke. Robíme tak z nasledujúcich dôvodov:
• Poskytovanie služieb a napĺňanie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu potrebujeme na naplnenie zmluvy (napríklad kvôli dohodnutiu spolupráce s vami).
• Vedenie účtovníctva. Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné (fakturačné) údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
• Vaše osobné údaje uchovávame v trvaní premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhší čas pre ich uchovanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Ide najmä o poskytovateľov dátových úložísk a softvérových aplikácií ako aj účtovnú a administratívnu výpomoc. Pre zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na konkrétne spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Ide o poskytovateľov nasledujúcich platforiem a služieb: Google – Google Analytics.
Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov v záujme uľahčenia a skvalitnenia spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme mať pri výbere spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba samých.

Cookies
Keď prechádzate našimi webovými stránkami, zaznamenávame vašu IP adresu, z ktorej stránky prichádzate a ako dlho sa na stránke zdržiavate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože vieme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť lepší používateľský zážitok a služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracúvané len na základe vášho súhlasu.
Naším webom môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Pre spracovanie cookies využívame služby Google Analytics, spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory následne spracúva spoločnosť Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na tomto odkaze.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere za pomoci moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a dodrživame všetky dostupné technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie dát mimo EÚ
Údaje spracúvame výlučne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailovej adresy info@anjaagrotechnik.sk . Máte právo na informácie, ktoré napĺňame aj touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka svojmu právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní predložíme informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení a vaše údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, alebo že spracovanie realizujeme nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití vášho práva na prístup. S tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovej čitateľnej podobe. Opäť tu platí lehota 30 dní.

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Ak toto právo chcete využiť, vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnými povinnosťami a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady v trvaní stanovenom zákonom. Vtedy vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak o svojom podozrení budete informovať najskôr nás, aby sme mohli prípadný nedostatok odstrániť.

Mlčanlivosť
Ubezpečujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom pretrváva aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.